یکشنبه 6 خرداد 1403

فیلم

سامانه هشدار صوتی خودرو

سامانه هشدار صوتی خودرو این سامانه هشدار صوتی در خودروهای الکتریکی و هیبریدی بکار می‌رود. این خودروها به دلیل عدم تولید صوت در سرعت‌های پایین می‌توانند برای عابرین پیاده، راکبین دوچرخه و موتور سیکلت و همچنین سایر خودروها خطرآفرین باشند. در بسیاری از کشورها مطابق با استاندارد مقررات شماره 138...